U bent hier

Parkreglement voor bezoekers van Movie Park Germany

Hartelijk welkom in Movie Park Germany! De wereld waar grote bioscoopfilms werkelijkheid worden. Hier kunt u de unieke sfeer van Hollywood beleven samen met vrienden en uw gezin. Dat betekent: ontdekken, pure actie en avontuur of gewoon genieten.

Tijdens uw bezoek verzoeken we u om de gebruikelijke behoedzaamheid niet uit het oog te verliezen. Dit houdt vooral in dat u de nodige verantwoording draagt en onze regels handhaafd en respecteert. Daarnaast verzoeken wij u de onderstaande regels op te volgen en hierdoor misverstanden te voorkomen.

VANWEGE DE HUIDIGE GEBEURTENISSEN!

S.1 VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GASTEN

Ook wanneer we ons aan de wettelijke voorschriften houden, verwachten we van onze gasten een goed beoordelingsvermogen en verantwoorde manier van handelen om hun eigen gezondheid en veiligheid te waarborgen (en die van hun kinderen). U dient niet enkel voor uw eigen gezondheid en veiligheid op een verantwoordelijke manier te handelen, maar ook voor die van personen in uw omgeving.

Gasten moeten alle voorschriften, aanbevelingen en waarschuwingen LEZEN EN NALEVEN en de recreatievoorzieningen en attracties en de ter beschikking gestelde veiligheidsvoorzieningen op een correcte manier gebruiken. Gasten die zich niet aan deze regels houden, kunnen zonder terugbetaling van het toegangsgeld uit het park worden gezet. Neem de specifieke richtlijnen in acht die aan de ingang van elke attractie zijn opgehangen, en de algemene parkregels die u hier vindt.

Elke gast in het park dient het personeel en de andere gasten in het park op een correcte en attente manier te behandelen. Ga respectvol om met de attracties, de bezoekers, het personeel en de fauna en flora.

WAARSCHUWING! Schat uw lichamelijke en emotionele bekwaamheid in VOORDAT u "het waagt".

De wagens en andere attracties in het park kunnen onze gasten wonderbaarlijke ervaringen en heel wat plezier bieden! Maar achtbanen en waterritten kunnen ook activiteiten vol adrenaline zijn waarbij door de plotse versnellingen, hun snelheid, hun plotse en onverwachte bewegingen waarbij uw lichaam in verschillende richtingen kan bewegen, veel van uw lichaam en zintuigen gevraagd wordt (bijv. nek en rug) en die uw hartslag en bloeddruk doen versnellen.

MAAK GEEN RITJES, DOE GEEN ACTIVITEITEN EN STAP NIET IN ATTRACTIES WANNEER U ONDER INVLOED BENT VAN ALCOHOL OF DRUGS (ONGEACHT OF HET OM LEGALE MEDICAMENTEN OF ILLEGALE SUBSTANTIES GAAT) OF ANDERE SUBSTANTIES DIE UW GEZONDHEID, UW GEEST, UW MENTALE ALERTHEID, UW REFLEXEN EN UW COÖRDINATIE KUNNEN BEÏNVLOEDEN.

MAAK GEEN RITJES, DOE GEEN ACTIVITEITEN EN STAP NIET IN ATTRACTIES WANNEER U GEZONDHEIDSPROBLEMEN, BESTAANDE ZIEKTES OF VERWONDINGEN HEBT OF HEBT GEHAD OF WANNEER U BANG BENT OM ERAAN DEEL TE NEMEN, INCLUSIEF HART, ZENUWEN, SPIEREN, NEK, RUG, KNOKEN, GEWRICHTEN, BORSTEN, KRUISBANDEN, HERSENEN, OGEN, OREN, NEUROLOGISCHE OF ANDERE KLACHTEN OF VERWONDINGEN, OF WANNEER U ZWANGER BENT (OF ZOU KUNNEN ZIJN) OF GEDURENDE DE AFGELOPEN MAANDEN GEOPEREERD BENT OF WANNEER U NOG ALTIJD EEN ZIEKTE, EEN GEBREK, EEN MEDISCHE TOESTAND, EEN BEHANDELING OF EEN OPERATIE HEBT. ALLEEN U KUNT BEPALEN OF U LICHAMELIJK EN GEESTELIJK GEZOND GENOEG BENT OM OP EEN VEILIGE MANIER AAN EEN RIT OF EEN ANDERE ACTIVITEIT DEEL TE KUNNEN NEMEN, EN NAGAAN OF U NIET BUITEN DE GROOTTE-, GEWICHTS- EN LEEFTIJDSCATEGORIE VALT. HET PARK BIEDT GEEN GARANTIE VOOR UW GEZONDHEID - U DIENT ZELF TE BEPALEN OF U GESCHIKT BENT VOOR EEN RIT OF ACTIVITEIT.

DENK ERAAN DAT U ALLE RISICO’S VAN ELKE ACTIVITEIT DRAAGT WAARAAN U ZOU DEELNEMEN.

COVID

In nauwe samenwerking met de autoriteiten hebben we ons voorbereid op de heropening van het park. De gezondheid en veiligheid van onze gasten zijn voor ons altijd de allergrootste prioriteit. Het is ons doel dat u zich tijdens uw bezoek aan ons helemaal goed en veilig voelt.

Raadpleeg uw plichten als bezoeker op deze pagina voordat u het park betreedt.

Aanpassingen in het park. Gesloten gedeeltes.

Uw veiligheid is onze allergrootste prioriteit. Om de voorschriften en aanbevelingen in verband met de openbare gezondheid na te leven, blijven de volgende gedeeltes en voorzieningen gesloten. Lees de informatie over de sluiting van deze voorzieningen voordat u tickets koopt.

Gesloten attracties:

Crazy Cops New York – De Kameleon

Roxy 4D Kino – Looney Tunes

Plaza Show 

Party met de Nick Toons

Movie Park on Parade

Time Riders

Bekijk ook onze verdere actuele regels op basis van de huidige situatie

1. Parkeren

a) Op ons parkeerterrein gelden de verkeerstekens en -regels van het Duitse wegenverkeersreglement StVO.

b) Om het verkeer soepel te laten verlopen, dienen de aanwijzingen van onze parkwachters stipt te worden opgevolgd. U wordt verzocht uw voertuig slechts binnen de daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren. Als u buiten de parkeervakken parkeert en daardoor het verkeer hindert, moeten wij uw voertuig op uw eigen risico en rekening laten wegslepen.

c) Parkeerplaatsen die als parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn gemarkeerd, mogen slechts worden benut door personen die in het bezit zijn van een geldig pasje voor gehandicapten (gehandicaptensymbool op het voertuig). Motorvoertuigen die ten onrechte op gehandicaptenparkeerplaatsen staan, mogen weggesleept worden als een rechthebbende gehinderd wordt hier te parkeren. De kosten voor het wegslepen moeten worden vergoed door de houder van het voertuig.

d) Het parkeergeld wordt geheven voor de beschikbare parkeerplaats, echter niet voor de bewaking van het voertuig. U wordt daarom verzocht bij het verlaten van uw voertuig erop te letten dat uw deuren, kofferbak, ramen en schuifdak gesloten zijn en er geen waardevolle bezittingen in de auto achterblijven.

e) Voor schade die toe te schrijven is aan buitengewone gebeurtenissen zoals storm, hagel, ontploffingen en vuur alsook bij diefstal of beschadiging van uw voertuig door derden kunnen wij geen schadevergoeding verstrekken.

f) Schadevergoeding is slechts mogelijk als de schade door grove nalatigheid of met opzet is veroorzaakt door personeelsleden van Movie Park Germany. Gerechtvaardigde schadeclaims moeten worden gemeld voordat u de parkeerplaats verlaat; wendt u zich in geval van twijfel tot onze veiligheidsdienst bij de personeelsingang.

2. Toegangsprijzen

a) Het terrein van Movie Park Germany mag slechts met een geldige toegangskaart worden betreden via de aangegeven ingangen voor bezoekers. De toegangskaarten moeten tijdens het verblijf bewaard en op wens getoond worden. Minderjarigen die het 14e levensjaar nog niet hebben voltooid, hebben alleen onder begeleiding van een volwassene recht op toegang.

b) De toegangskaart voor Movie Park Germany geeft recht op vrij gebruik van de in bedrijf zijnde attracties van Movie Park Germany zo vaak u wilt tijdens de openingstijden van het park en in het kader van de gebruiksaanwijzingen van de attracties. Een uitzondering van het gratis gebruik vormen attracties met muntapparaten, behendigheidsspelen alsmede attracties die gewoonlijk separaat moeten worden betaald, zoals bungee-sprongen,de interactieve shooter “Secrets of St. Elmo” of de horrorhuizen tijdens ons Halloween Horror Festival. Met het verlaten van ons terrein komt het recht op toegang te vervallen. Het terrein mag op dezelfde dag alleen met een geldige handstempel opnieuw worden betreden. Personen die onder invloed zijn van alcohol en drugs kan de toegang worden geweigerd.

c) Mochten afzonderlijke attracties op grond van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden of op grond van overmacht (bijv. sterke wind, beperkt zicht, onweer) niet kunnen worden gebruikt of niet kunnen plaatsvinden, kan de bezoeker geen gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de ticketprijs vorderen. Dit geldt ook voor het geval dat nieuwe attracties nog niet gereed zijn of bestaande attracties moeten worden omgebouwd.

3. Algemene veiligheidsvoorwaarden

a) Honden mogen niet mee het park in*.  Een verzorging voor uw hond kunnen we tegenwoording niet aanbieden. *Met uitzondering van getrainde geleidehonden/hulphonden met gepast bewijs. Let op: De hond moet altijd aan de lijn worden gehouden en mag niet binnen de attracties en shows.

b) Het meenemen van andere huisdieren is evenals niet toegestaan. Laat a.u.b. geen dieren in de auto achter!

c) Voor het gebruik van onze attracties zijn stevige schoenen en robuuste kleding beslist noodzakelijk omdat er enkele waterattracties zijn (zie punt 6. Aansprakelijkheidsbeperkingen). Het dragen van bovenkleding en schoenen is op het parkterrein vereist.

d) Het roken in de gebouwen en in het bijzonder in de attracties is niet toegestaan. Dit verbod geldt tevens in de personeelsruimtes en restaurants. De voorschriften van de brandweer op het terrein van het park moeten in acht worden genomen. Het ontsteken van vuur en vuurwerk e.d. en het barbecueën is op het hele terrein verboden.

e) Bezoekers mogen uitsluitend van de voor hen bestemde wegen gebruiken.

f) Het bezitten en het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen (pistolen, messen, kettingen, boksbeugels enz.) op het gehele terrein van Movie Park Germany is niet toegestaan.

g) De aanwijzingen van het personeel, in het bijzonder bij het gebruik van de attracties, moeten altijd worden opgevolgd. Dit is ook in eigen belang.

h) Zwangere vrouwen worden omwille van hun eigen veiligheid en de veiligheid van het ongeboren kind geadviseerd om geen gebruik te maken van de attracties.

i) Het opzettelijk lawaai maken is evenals het gebruik van draagbare radio’s, ipods en vergelijkbare apparatuur verboden.

j) Alcoholische dranken mogen niet worden meegenomen. Kennelijk dronken personen of personen onder invloed van drugs, kunnen geen gebruik maken van de attracties en kunnen zonder schadevergoeding van het Movie Park terrein afgestuurd worden. In zoverre maakt Movie Park Germany gebruik van het huisrecht (zie punt 12).

k) Om de veiligheid van alle gasten te kunnen waarborgen, zijn skateboarden, inlineskaten en het gebruik van steps van welke aard dan ook op het terrein van het park verboden.

l) Om veiligheidsredenen worden onze attracties met camera’s bewaakt en op video opgenomen.

GEBRUIK VAN DE VOORZIENGEN EN ATTRACTIES IN HET PARK

a) De voorzieningen van Movie Park Germany staan u ter beschikking in het kader van het toepasselijke parkreglement. De bijzondere gebruiksvoorschriften en veiligheidsbepalingen die bij de betreffende voorzieningen zijn vermeld in de vorm van een tekst of beeld enz., moeten door alle bezoekers vóór gebruik worden gelezen en opgevolgd. Bovendien moeten deze door het bedieningspersoneel worden opgevolgd.

b) Voor sommige attracties gelden speciale voorschriften omtrent benodigde lengte, vereiste leeftijd en de fysieke conditie van de gebruiker. Deze regels worden ons voorgeschreven door de autoriteiten en de TÜV. Denk eraan dat mindervalide gasten, die aan de principiële eisen weliswaar voldoen, zelf of hun begeleiders in eigen verantwoordelijkheid moeten beslissen of de attracties voor hun geschikt zijn.

c) Om wachtende gasten niet te benadelen, moeten de attracties na elk gebruik direct worden verlaten. U dient voor een volgend bezoek de attractie door de ingang weer te betreden.

d) Als u de gebruiksinstructies en bedieningsaanwijzingen of aanwijzingen van het bedieningspersoneel opzettelijk negeert, kan het bedieningspersoneel u opdragen de attractie te verlaten zonder dat u daardoor een recht op schadevergoeding kunt claimen. Dit is ook van toepassing indien u probeert in een rij wachtende mensen “voor te dringen”.

e) U bent aansprakelijk voor elke schade die ontstaat door niet-inachtneming van de gebruiksvoorschriften of door (opzettelijke of nalatige) beschadiging door schuld.

5. Toezichtplicht

Wij maken alle ouders en groepsbegeleiders erop attent dat zij hun toezichtsplicht zorgvuldig moeten nakomen omdat wij hen daarvan niet kunnen ontslaan. Bij het niet nakomen van de toezichtsplicht dragen toezichthoudende personen en ouders de volledige verantwoordelijkheid voor de hierdoor veroorzaakte schade conform de wettelijke bepalingen.

6. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzettelijke schending van een wezenlijke contractuele verplichting of aan opzet en grove nalatigheid van de wettelijke vertegenwoordigers of het personeel van Movie Park Germany. In het geval van de schending van een wezenlijke contractuele verplichting, zonder dat het gaat om grove nalatigheid of opzet, zijn wij niet aansprakelijk. Voor de volgende situaties of schade aanvaarden wij geen aansprakelijkheid:

a) Bij het gebruik van bepaalde attracties kunt u helemaal nat worden en/of kunnen voorwerpen die u heeft meegenomen beschadigd raken. Daarom verzoeken wij u geen voorwerpen mee te nemen die waterschade zouden kunnen oplopen (bijv. fototoestellen, videocamera’s enz.). Voor kledingstukken die door waterinwerking onbruikbaar of beschadigd worden, kan evenals voor fototoestellen, videocamera’s enz. geen schadevergoeding worden gegeven.

b) Voor voorwerpen die in kluisjes van het park bewaard worden.

c) Voor verloren voorwerpen, vooral voor voorwerpen die bij het gebruik van een attractie worden kwijtgeraakt of worden beschadigd, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Het is niet mogelijk om attracties te stoppen of uit te schakelen om de voorwerpen te zoeken.

d) Voor voorwerpen die bij attracties worden gedeponeerd.

De in punt 6 vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid laten onze aansprakelijkheid op grond van schade aan lijf en leden of gezondheid onverlet.

7. Schademeldingen

a) Alle voorzieningen in het park worden zorgvuldig onderhouden en bewaakt. Als u zonder geheel eigen schuld schade lijdt (dit omvat materiële, personen- en andere schade), wordt u verzocht de schade voor het verlaten van het parkterrein te melden bij een medewerker van de veiligheidsdienst, het gasteninformatiebureau of ons EHBO-station, indien het een persoonlijk letsel betreft. Meldt u zich ook als er reden is om te veronderstellen dat een voorval wellicht later tot schade zou kunnen leiden.

b) Een schadeclaim wordt niet geaccepteerd indien er vóór het verlaten van het park geen schademelding is gedaan.

8. Reclame en aanbieding van waren en diensten

Reclame in het park, op het parkeerterrein alsmede het gebied rondom de ingang is evenals het aanbieden van waren en diensten niet toegestaan zonder een opvoorhand ontvangen schriftelijke toestemming van de directie van Movie Park Germany. Dit geldt tevens voor het uitvoeren van opinieonderzoeken en tellingen.

9. Diefstal

Bij elke diefstal in het park wordt door het parkpersoneel of de veiligheidsdienst aangifte gedaan bij de politie.

10. Film- en foto-opnamen

Uw filmopnamen voor particuliere doeleinden zijn in Movie Park Germany toegestaan in het kader van de Duitse KunstUrhG [auteursrechtwet van de kunst], maar kunnen de toestemming van de gefilmde personen vereisen.
Het doorgeven van foto- en filmmateriaal of het gebruik van ideeën en showelementen voor commerciële doeleinden is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming door de directie van Movie Park Germany. In attracties is het gebruik van film- en videocamera’s, inclusief GoPro’s, om veiligheidsredenen niet toegestaan. Dat geldt ook voor mobiele telefoons en smartphones met camerafunctie en vergelijkbare apparaten.

In Movie Park Germany vinden bij gelegenheid film- of foto-opnamen of webcam-uitzendingen door Movie Park Germany of derden plaats. De betreffende terreinen en attracties worden voor zover mogelijk gekenmerkt. Mijd deze gebieden indien u niet wenst dat eventueel van u gemaakte opnamen openbaar gebruikt of in het kader van een webcam-uitzending op internet uitgezonden wordt of meld dit bij de fotograaf/het filmteam. Als u dit niet meldt, gaan wij ervan uit dat het gebruik zonder vergoeding is toegestaan.

11. Doorverkopen van toegangsbewijzen/seizoenkaarten - contractuele boete

Om te voorkomen dat toegangsbewijzen (dit omvat ook: kortingskaarten, seizoenkaarten, vrijkaarten en eetbonnen van welke aard dan ook) doorverkocht worden en het misbruik van seizoenkaarten te beperken, mag de koper geen:

a) toegangsbewijzen tegen een hogere dan door de koper zelf betaalde koopprijs verkopen, dit geldt in het bijzonder ook in het kader van het particuliere doorgeven;

b) toegangsbewijzen zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming door Movie Park Germany industrieel of commercieel verkopen;

c) toegangsbewijzen in het kader van prijsspellen, reis- of hospitality-aanbiedingen of openbaar voor reclame- en marketingdoeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Movie Park Germany gebruiken;

d) toegangsbewijzen bij internetveilingen of andere internetplatforms zelf of door derden voor verkoop aanbieden;

e) toegangsbewijzen zonder uitdrukkelijke verwijzing op dit parkreglement, in het bijzonder dit punt 11, doorgeven, ook als het doorgeven volgens dit punt 11 niet verboden is.

f) seizoenkaarten overdragen aan derden of toestaan dat deze door derden op enige manier misbruikt worden.

Movie Park Germany heeft het recht om van personen die inbreuk plegen op deze bepalingen en toegangsbewijzen en/of seizoenkaarten doorgeven en/of aanbieden voor ieder inbreuk een contractuele boete van € 100,00 te eisen. Het aantal inbreuken wordt bepaald door het aantal aangeboden, verkochte, doorgegeven of gebruikte toegangsbewijzen en/of seizoenkaarten.

Wordt in strijd gehandeld met de voornoemde verboden, verliezen de betreffende toegangsbewijzen en seizoenkaarten hun geldigheid en geven geen recht meer op het bezoek van Movie Park Germany. Movie Park Germany behoudt zich bovendien het recht voor om personen die de boven genoemde verboden van doorverkoop niet in acht nemen, toekomstig geen toegangsbewijzen meer te laten kopen en/of verdere civiel- en/of strafrechtelijke stappen tegen deze personen te nemen.

12. Huisrecht

Movie Park Germany is bevoegd om personen die het parkreglement overtreden of die zonder rechtmatige toegangskaarten op het parkterrein worden aangetroffen, zonder enige vergoeding van het parkterrein af te sturen of indien nodig een huisverbod uit te spreken (ook voor onbepaalde duur). Wie andere personen lastig valt, de attracties tegen de geldige gebruiksaanwijzingen in gebruikt of de aanwijzingen van het toezichtspersoneel niet in acht neemt, kan van het parkterrein af gestuurd worden. De toegangsprijs kan niet, ook niet gedeeltelijk, worden terugbetaald.

Wij wensen u een onbezorgde en onvergetelijk mooie dag in Movie Park Germany!